Unity S.A.
/ Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Wysokość kapitału akcyjnego wynosi 6.664.388,00 PLN

(sześć milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem złotych). Kapitał akcyjny został opłacony w całości.

Dematerializacja
akcji

W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) a także zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV 2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875) najpóźniej do 28.02.2021 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną.

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1.03.2021. Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Walne Zgromadzenia

14.06.2021

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unity S.A. 

Dnia 14.06.2021 we Wrocławiu przy ulicy Strzegomskiej 2-4 odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Unity S.A. Protokół do pobrania poniżej.

Protokół WZA
13.11.2020

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Dnia 13.11.2020 we Wrocławiu przy ulicy Strzegomskiej 2-4 odbyło się Nadzwyczajne Walne zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Unity S.A. Protokół z przebiegu do pobrania poniżej.

Protokół NWZA
23.09.2020

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unity S.A.

Zarząd Unity S.A. („Spółka”) przedstawia treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 23 września 2020 roku.

Protokół WZA

Kontakt
/ Dla inwestorów

Marek Lose

Managing Partner, CFO

+48 501 146 978
marek.lose@unitygroup.com

Unity S.A.

Silver Forum
ul. Strzegomska 2-4
53-611 Wrocław

NIP: 894-26-49-070    REGON: 932269479

Unity S.A. z siedzibą na ul. Strzegomskiej 2-4, 53-611 we Wrocławiu, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000004330