Dotacje unijne

Firma INTRATIC SP. Z O.O. rozpoczęła realizację Projektu: „Opracowanie prototypu MVP produktu Panel Klienta” w ramach Projektu Bon na Innowacje! Innowacyjność = Konkurencyjność, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Dofinansowanie projektu z UE: 99 875,00 PLN

Celem projektu jest: wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu jakim będzie Panel klienta Intratic, skierowany do przedsiębiorstw zmagających się z wysokimi kosztami obsługi klienta lub związaną z tym niską efektywnością, umożliwiający przedsiębiorstwom drastycznie obniżyć koszty obsługi swoich klientów poprzez ograniczenie bezpośredniego kontaktu swoich pracowników z klientami oraz znacznie zwiększyć zyski ze sprzedaży swoich usług poprzez ograniczenie kosztów obsługi swoich klientów, możliwość skierowania osób oddelegowanych obecnie do obsługi klientów do innych działań, a także poprzez możliwość reklamowania swoich innych usług w Panelu Klienta.

Zapytanie ofertowe z dnia 07.03.2019
Termin składania ofert rozpoczyna się w dniu 11.03.2019 i upływa 19.03.2019 godz. 10:00

Pobierz treść zapytania

Postępowanie zostało zakończone w dniu 19.03.2019. W postępowaniu wybrany został Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

 


 

Firma UNITY SYSTEMS SP. Z O.O. rozpoczęła realizację Projektu: „Rozwój konkurencyjności firmy w obszarze realizacji projektów Transformacji Cyfrowej” w ramach Projektu Bon na Innowacje! Innowacyjność = Konkurencyjność, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Dofinansowanie projektu z UE: 88.026,00 PLN

Zapytanie ofertowe z dnia 22.11.2018
Termin składania ofert rozpoczyna się w dniu 22.11.2018 i upływa 3.12.2018 o godz. 10.00

Pobierz treść zapytania


 

Firma UNITY SA rozpoczęła realizację Projektu: „Doradztwo w zakresie opracowania strategii brandingu w celu podniesienia konkurencyjności w świadczeniu usług ICT”.

Celem projektu jest stworzenie atrakcyjnej, skutecznej i efektywnej i Strategii brandingu Wnioskodawcy, która pozwoli na wzrost konkurencyjności w świadczeniu usług ICT dla firmy UNITY S.A. na rynku lokalnym, regionalnym i krajowym.

Dofinansowanie projektu z UE: 42.500,00 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, OŚ Priorytetowa 1 PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF, Schemat 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP.

Zapytanie ofertowe z dnia 23.07.2018 – usługa doradcza
Termin składania ofert rozpoczyna się z dniem 24.07.2018 i upływa 3.08.2018 o godz. 16.00

Pobierz treść zapytania

Postępowanie zostało zakończone w dniu 3.08.2018. W postępowaniu wybrana została Dolnośląska Izba Gospodarcza.

Pobierz protokół wyboru oferty


 

Zapytanie ofertowe z dnia 15.06.2018 – usługa doradcza.
Termin składania ofert rozpoczyna się z dniem 15.06.2018 i upływa 25.06.2018 o godz. 10.00.

Pobierz treść zapytania

Postępowanie zostało zakończone w dniu 25.06.2018. W postępowaniu wybrana została Dolnośląska Izba Gospodarcza.

Pobierz protokół wyboru oferty


 

Firma Unity Systems Sp. z o.o. rozpoczęła realizację Projektu: „Doradztwo w zakresie przygotowania do wdrożenia systemu zarzadzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 oraz zgodnie z wymaganiami rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 (RODO)”.

Celem projektu jest przygotowanie firmy pod kątem spełnienia wymagań przepisów prawa w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 oraz zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dofinansowanie projektu z UE: 37.400,00 PLN.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, OŚ Priorytetowa 1 PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF, Schemat 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP.

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie 1.3 „Rozwój przedsiębiorczości”
Poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości ZIT WrOF”

W celu zapewnienia jawności realizacji zadań, na niniejszej stronie zamieszczane będą wszelkie ogłoszenia związane z przedmiotowym Projektem, w szczególności informacje o rozpoczętych procedurach zamówień dostaw lub usług.

Zapytanie ofertowe – usługa doradcza
Postępowanie zostało unieważnione.

Pobierz treść zapytania

Pobierz unieważnienie


Firma UNITY SYSTEMS SP. Z O.O. rozpoczęła realizację Projektu: „Zakup od Instytucji Otoczenia Biznesu proinnowacyjnej usługi doradczej dotyczącej usługi wdrożeniowej w zakresie omnichannel dla e-commerce w modelu sprzedaży B2B”.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji w zespole Unity Systems dotyczącej realizacji usługi wdrożeniowej w zakresie transformacji omnichannel poprzez zakup usługi doradczej od Instytucji Otoczenia Biznesu.

Dofinansowanie projektu z UE: 67 032,52 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, OŚ Priorytetowa 1 PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE, Działanie 1.2 Innowacyjne Przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1-1.2.1. Innowacyjne przedsiębiorstwa –konkurs horyzontalny.

Pobierz protokół wyboru oferty.


Firma UNITY S.A.  rozpoczęła realizację Projektu: „Zakup od Instytucji Otoczenia Biznesu proinnowacyjnej usługi doradczej dotyczącej zaprojektowania usługi consultingowej CRM analitycznego dla decydentów e-commerce”

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji w zespole Unity S.A. dotyczącej usługi wdrożeniowej dotyczącej CRM Analitycznego dla decydentów e-Commerce w firmach o rocznym obrocie na poziomie co najmniej 50 mln PLN w modelu B2B

Dofinansowanie projektu z UE: 67 032,52 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, OŚ Priorytetowa 1 PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE, Działanie 1.2 Innowacyjne Przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1-1.2.1. Innowacyjne przedsiębiorstwa –konkurs horyzontalny.

Pobierz protokół wyboru oferty.