Drugie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Unity S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000004330, NIP: 8942649070, REGON: 932269479 („Spółka”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.) (dalej zwanej „Ustawą”), wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki przy ul. Strzegomskiej 2-4, 53-611 Wrocław w celu ich dematerializacji. 

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Jednocześnie informujemy, iż:

  • rejestr akcjonariuszy będzie prowadzony przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki;
  • Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami (na dzień sporządzenia niniejszego wezwania: https://www.unity.pl/relacje-inwestorskie przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania);
  • moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy;
  • po dniu 1 marca 2021 r. wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy.

Niniejsze wezwanie jest drugim spośród pięciu wymaganych przez art. 16 ust. 1 Ustawy.

Czytaj więcej
/ Ogłoszenia

15.01.2021

Piąte (ostatnie) wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Unity S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000004330, NIP: 8942649070, REGON: 932269479 („Spółka”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz…

Więcej
18.12.2020

Czwarte wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Unity S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000004330, NIP: 8942649070, REGON: 932269479 („Spółka”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz…

Więcej

Kontakt
/ Dla inwestorów

Marek Lose

Managing Partner, CFO

+48 501 146 978
marek.lose@unitygroup.com

Unity S.A.

Silver Forum
ul. Strzegomska 2-4
53-611 Wrocław

NIP: 894-26-49-070    REGON: 932269479

Unity S.A. z siedzibą na ul. Strzegomskiej 2-4, 53-611 we Wrocławiu, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000004330