10.01.2018
Autorzy:

Zarządzanie ryzykiem w metodykach zwinnych – co warto wiedzieć?

Nie istnieją projekty pozbawione ryzyka. Statystyki przytoczone przez Magazyn Zarządzanie Projektami pokazują, że więcej niż połowa projektów, szczególnie tych dużych, w ogóle się nie udaje. Wiele ambitnych przedsięwzięć nie kończy się w terminie lub przekracza budżet.


Jedną z przyczyn takiej sytuacji z pewnością jest niedostateczna uwaga, jaką poświęca się na identyfikację, ocenę i obsługę ryzyka lub nawet kompletny jej brak mimo wielu potencjalnych zagrożeń w realizacji złożonych projektów.

Dlatego też w dzisiejszym wpisie chciałbym się skoncentrować na zarządzaniu ryzykiem w ujęciu różnych metodologii projektowych, ze szczególnym naciskiem na metodyki zwinne – czyli jedno z najpopularniejszych teraz podejść do wytwarzania oprogramowania.

Jednak aby mieć punkt odniesienia, zacznijmy wpierw od tego, jak do tematu ryzyka podchodzą klasyczne metody projektowe.

Zarządzanie ryzykiem w tradycyjnych metodykach zarządzania projektem 

Niezależnie od przyjętej metodyki projektowej, zarządzanie ryzykiem można rozumieć jako identyfikację, szacowanie i reagowanie na potencjalne i istniejące zagrożenia w trakcie cyklu życia projektu. Jest to proces ciągły, ale niezbędny, bez względu na to czy pracujemy kaskadowo czy zwinnie.  

W metodykach klasycznych, takich jak PMBok czy Prince2, zarządzanie ryzykiem jest pojmowane jako dokładnie zdefiniowany i podzielony na kilka etapów cykl.   

W obu przypadkach zazwyczaj mamy do czynienia z elementami takimi, jak aktualizowany na bieżąco rejestr ryzyk oraz plany reakcji, unikania czy minimalizacji zagrożeń. Na etapie planowania zakłada się również tworzenie rezerw finansowych i czasowych przeznaczonych na identyfikację zagrożeń. 

Każda z tych faz wykorzystuje różne techniki i narzędzia wspomagające lub ułatwiające realizację funkcji, jaką dane stadium ma spełnić w całym procesie zarządzania ryzykiem. Natomiast sposobów adaptacji tych procesów w PMBoK i Prince2 jest tyle, ile projektów i menedżerów nimi kierujących 😉 

Należy tutaj ponownie podkreślić, że zarządzanie ryzykiem w klasycznych metodach projektowych powinno być procesem ciągłym, powtarzanym na wszystkich etapach realizacji mimo ich kaskadowego modelu.  

Agile a zarządzanie ryzykiem  

Sprawa zupełnie inaczej przedstawia się w wypadku projektów prowadzonych w metodykach zwinnych. Zarządzanie ryzykiem jest poniekąd wpisane w filozofię Agile i stąd często traktowane jako element naturalny realizacji.  

Przekonanie takie z pewnością może wynikać z tego, że podejście iteracyjne w projekcie pozwala na śledzenie postępów prac z dużą dokładnością, dając możliwość szybkiej reakcji i zmniejszając potencjalne koszty wystąpienia ryzyka. 

Metodyki zwinne cechują się przy tym większą odpowiedzialnością całego zespołu za powodzenie projektu, zorientowaniem na działania oraz stałym uwidacznianiem zagrożeń na linii styku technologii i biznesu.  

W zależności od rodzaju stosowanej metodyki zwinnej można wyróżnić odmienne podejścia do zarządzania ryzykiem: tzw. aktywne (AgilePM, DSDM) oraz lekkie (SCRUM, XP, Lean).  

Rozważmy teraz główne różnice między tymi dwoma spojrzeniami na zagadnienie ryzyka.    

Zarządzanie ryzykiem w Agile: podejście aktywne 

Na pierwszy rzut oka podejście aktywne może do złudzenia przypominać sposoby znane z metodyk tradycyjnych.  

Na początek potencjalne zagrożenia w projekcie powinny zostać odpowiednio zidentyfikowane i ocenione. Następnie należy zaplanować i przeprowadzić działania powiązane ze zidentyfikowanymi ryzykami , a potem także je monitorować. Poniżej prezentuję krótkie omówienie wszystkich tych etapów.

Etapy „Identyfikuj & Oceń”

W identyfikację ryzyk powinny być zaangażowane wszystkie osoby mające wpływ na projekt – od Product Ownera, poprzez Sponsorów i Zespół Developerski, a na Użytkownikach skończywszy.  

Warto przy tym wykorzystać dobrze znane z metodyk tradycyjnych źródła z poprzednich projektów jak np. lessons learned, rejestry ryzyk, ale też techniki takie, jak np. warsztaty facylitowane. Jak w przypadku metodyk kaskadowych, w podejściu Active Agile powinniśmy przynajmniej na początku projektu zorganizować spotkanie, którego efektem będzie opracowanie listy zagrożeń.  

Taka ocena ma ułatwić ustawienie priorytetów w zakresie zidentyfikowanych ryzyk oraz oszacować ich wagę. Jedną z najczęściej stosowanych praktyk jest także stosowanie iloczynu prawdopodobieństwa wystąpienia danego zagrożenia oraz konsekwencji, jeśli zagrożenie to się zmaterializuje.  

W odróżnieniu od metodyk tradycyjnych, w aktywnym podejściu Agile zaleca się odwrót od czasochłonnej i kosztownej oceny ilościowej ryzyka. W tym miejscu można natomiast zastosować metodę estymacji często wykorzystywaną w metodykach zwinnych – Planning Poker. Ciekawy opis tej metody pracy można znaleźć np. na blogu ProCognita.  

Etapy „Planuj  & Działaj”

Planowanie działań umożliwia przygotowanie właściwych reakcji na konkretne, zidentyfikowane ryzyka w odpowiednim czasie. Taki proces może odbywać się podczas cyklicznych, dedykowanych spotkań zespołu. Tu możliwości działania są podobne, jak w metodach klasycznych: akceptacja, unikanie, łagodzenie oraz przeniesienie.  

Na etapie realizacji zaplanowanych działań, w Agile możemy wyróżnić dwa podstawowe sposoby na włączanie tego procesu. Pierwszy to wydzielenie odpowiedniej ilości czasu na identyfikację, ocenę oraz reakcję na ryzyka w iteracji. Drugi to stworzenie dodatkowych user stories i potraktowanie ich analogicznie jak innych standardowych wymagań – co może oznaczać, że nadajemy im odpowiedni priorytet i estymujemy wartość. 

Etap „Monitoruj

Przedstawienie etapu monitorowania na końcu procesu w grafice nie powinno nas zwieść. Kontrola ryzyka powinna odbywać się w trybie ciągłym lub przynajmniej cyklicznie, w ustalonych przez zespół momentach.  

Kluczowe zagrożenia, przedstawione np. w postaci rejestru ryzyk, powinny być widoczne dla zespołu przez cały okres trwania projektu i aktualizowane po każdym sprincie. Zapewnia to ciągły i stosunkowo mało kosztowny mechanizm monitorowania.  

Zmiany w ryzykach mogą być również przedstawiane w postaci tzw. Risk Burndown Chart, czyli wykresu pokazującego status ryzyk na przestrzeni kolejnych iteracji.  

Zarządzanie ryzykiem: podejście lekkie 

Podczas gdy zarządzenie ryzykiem w Active Agile może do złudzenia przypominać metodyki klasyczne, tzw. „podejście lekkie” stawia na niwelowanie zagrożeń poprzez częste dostawy produktów – czyli np. kolejnych fragmentów kodu lub funkcjonalności, a także regularny kontakt z klientem.  

W stale zmieniającym się otoczeniu projektu pozwala to na eliminowanie czynników ryzyka na bieżąco. Takie podejście w znacznym stopniu opiera się o założenie, że zyski z zarządzania ryzykiem są nieadekwatne do nakładów potrzebnych, by taki proces prowadzić. 

Zamiast tego,  w podejściu lekkim eliminacja zagrożeń następuje w oparciu o procesy zwinne, takie jak: 

  • Codzienne spotkania, czyli tzw. daily zespołu pozwalają identyfikować i eliminować typowe ryzyka związane ze sprintem.
  • Retrospekcje sprintów wpływają na usprawnianie procesów oraz eliminowanie zagrożeń.
  • Praca z Backlogiem, zwłaszcza tzw. „pielęgnowanie” pozwala na unikanie ryzyk związanych z błędną interpretacją wymagań.
  • Przyrostowe dostarczanie produktu, a także jego regularne prezentacje dla użytkowników końcowych pozwalają na szybką weryfikację, czy tworzone funkcjonalności spełniają oczekiwania docelowych odbiorców.
  • Code review, czyli eliminowanie błędów i dbanie o „czystość” kodu na poziomie deweloperskim. 

W podejściu lekkim zarządzanie ryzykiem nadal jest obecne, choć na pierwszy rzut niewprawne oko mogłoby odnieść wrażenie, że nie jest to w pełni świadomy proces.  

Podejście to ma jedną zasadniczą zaletę. O ile zmiany zakresu lub ryzyka z nim związane w metodyce klasycznej lub Active Agile mogą w skrajnych przypadkach powodować wzrost kosztów i opóźnienia, o tyle podejście lekkie nie zna takich ograniczeń. Dzieje się tak, bo zagrożenia oraz powiązane wymagania nie są specyfikowane na początku procesu, za to klient w trakcie realizacji może doprecyzowywać je ze sprintu na sprint, dodatkowo zgłaszając uwagi na koniec każdej iteracji.  

Zamiast podsumowania, czyli ujarzmiając ryzyko w sposób zwinny 

Mimo niewątpliwych zalet zwinnego zarządzania ryzykiem, należy wspomnieć, że podejścia te nie zawsze w pełni mogą uwzględnić zagrożenia wynikające np. ze zmian w finansowaniu przedsięwzięcia czy sytuacji rynkowej. Tymi aspektami nie da się zarządzać poprzez krótkie iteracje czy dostarczanie wartości dla klienta.        

Jednak bez względu na które z powyższych podejść zdecydujemy się w naszym projekcie, jednego możemy być pewni. Świadome zarządzanie ryzykiem pomoże nam ograniczyć lub nawet wyeliminować zagrożenia w realizacji, zwłaszcza te związane z technologią czy zakresem prac.  

Jako specjaliści od realizacji złożonych projektów technologicznych, zawsze pomagamy w doborze odpowiedniej metodologii, aby zminimalizować potencjalne zagrożenia na drodze do realizacji celów naszych klientów.  

Opieramy się przy tym na certyfikatach i doświadczeniu w pracy w najpopularniejszych metodykach projektowych – zarówno tych klasycznych – kaskadowych, takich jak Prince2, ITIL, IPMA czy PMP, czy zwinnych – od AgilePM po Professional Scrum Master. Choć oczywiście najbliżej nam do podejścia Active Agile, chętnie doradzamy i stosujemy inne metodyki, jeśli widzimy, że są one korzystniejsze dla konkretnego projektu. Ale to już temat na inny post 😉 

Zapraszamy do kontaktu – dobierzemy nie tylko właściwe technologie dla Twojego projektu, ale również metodykę jego realizacji. 

Nasi eksperci
/ Dzielą się wiedzą

21.03.2023

Platforma e-commerce / 11 niezbędnych funkcjonalności

E-Commerce

Klienci sektora B2B coraz powszechniej stawiają na wygodę zakupów online – aż 49% wszystkich środków wydawanych jest w internecie. Jednocześnie 68% kupujących B2B twierdzi, że w przyszłości będzie częściej korzystać z cyfrowych kanałów sprzedaży. Wniosek z tego jest prosty – jeśli w Twoim przedsiębiorstwie nie została jeszcze...

System Integration Consulting Project
14.03.2023

Projekt konsultingowy architektury integracyjnej systemów krok po kroku

Automatyzacja Procesów Biznesowych

Jeśli to czytasz, zapewne szukasz informacji o tym, jak usprawnić architekturę integracyjną systemów w Twojej firmie. Być może musisz uporać się ze spadającą wydajnością systemów lub sprawić, że dział IT będzie szybciej odpowiadać na potrzeby biznesu. Niezależnie od Twoich wyzwań, zanim rozpoczniesz jakikolwiek projekt integracji...

03.03.2023

Co jest lepsze niż WordPress? Kiedy warto wydać więcej

Digital Experience

Jako produkt „WordPress” od razu kojarzy się z budowaniem stron internetowych. Ponad 40% wszystkich stron internetowych (podajemy link, gdyż nie chcieliśmy liczyć ręcznie 😉) jest tworzonych w systemie CMS WordPress. A to przekłada się na co najmniej 750 milionów aktywnych stron internetowych. Co powoduje, że WordPress jest aż tak popularny?...

Ekspercka wiedza
dla Twojego biznesu

Jak widać, przez lata zdobyliśmy ogromną wiedzę - i uwielbiamy się nią dzielić! Porozmawiajmy o tym, jak możemy Ci pomóc.

Napisz do nas

<dialogue.opened>